FRAME2Dexpress

FRAME2Dexpress, program pre statickú a dynamickú analýzu dvojrozmerných prútových konštrukcií.
Možno zadať zaťaženia na prútu aj v uzle, stále alebo premenné. Kombinácia zaťaženia je zostavená podľa Eurokódu 1, užívateľ môže zvoliť súčinitele kombinácie. Program realizuje výpočet vnútorných síl a vykresľuje diagramy deformácií, ohybových momentov, posúvajúcich a normálových síl. Pri dynamickej analýze sú počítané vlastné frekvencie a tvary. Grafické výstupy sú k dispozícii pre diagramy vnútorných síl a vlastné tvary.
Zdarma k stiahnutiu: FRAME2Dexpress FREE Lite CZ – len pre nekomerčné, popr. výukové účely. Neobsahuje sprievodca šablónami konštrukcií a databázu oceľových profilov.

Czech RepublicProgram FRAME2Dexpress je k dispozícii v českej verzii.

Program, ktorý je rýchly a ľahko použiteľný.
Podmienky podoprenia sa definujú pomocou grafického menu.
Prierezy možno zadať buď pomocou plochy a momentov zotrvačnosti, alebo pomocou rozmerov (pravouhlé, L a T prierezy).
Je k dispozícii databáza bežných oceľových profilov s ich prierezovými charakteristikami.
Uzlové zaťaženie môže mať zložku stálu a premennú.
Zaťaženie prútu (rovnomerné, trojuholníkové, parabolické) môže mať tiež zložku stálu a premennú. Možno zvoliť automatický výpočet vlastnej tiaže. Smer pôsobenia zaťaženia je zvislý, vodorovný, alebo kolmo k osi prútu.
Súčinitele kombinácie zaťaženia môže definovať užívateľ.
Materiálové vlastnosti možno ľahko prevziať z menu.
Uzlové hmoty zodpovedajúce stálym a premenným zaťaženiam.
Súčinitele kombinácie uzlových hmôt a distribuovaných prútových hmôt od stálych a premenných zaťažení môže definovať užívateľ.
Uzly sú definované svojimi súradnicami x, y.
Pre každý prút s jedinečným číslom musia byť zadané koncové uzly a číslo prierezu. Číslo prierezu je potrebné definovať v prierezových dátach prútu.

Prierezy prútov

Používateľ vyberá materiál konštrukcie (t.j.všeobecný, betón, oceľ, drevo). Prierezy možno zadať buď pomocou plochy a momentov zotrvačnosti, alebo pomocou rozmerov b, h pre obdĺžnikové prierezy, alebo pomocou rozmerov b, b1, h, h1 pre prierezy tvaru T. Merné jednotky pre zadanie prierezu sú voliteľné.

Podmienky podoprenia

Podmienky podoprenia pre vybraný uzol sa ľahko zadávajú z grafického menu.

Uzlové zaťaženie

Sily v uzloch v smere x, y v kN, a momenty v uzloch v kNm. Zaťaženie má zložku stálu a premennú. Zaťaženie pre statickú analýzu sa berie ako Cg x Fg + Cq x FQ, kde Cg a Cq sú súčinitele kombinácie zaťaženia. Predvolené hodnoty sú Cg = 1,35 a Cq = 1,50 (Eurokód 1, EC1).

Uzlové hmoty

Hmotnosť sústredená do uzlov, zodpovedajúca stálemu alebo premennému zaťaženiu. Hmoty v dynamickej analýze sú stanovené ako Cg x Fg + Cq x FQ. Predvolené hodnoty sú Cg = 1,00 a Cq = 0,30 (Eurokód 1, EC1).

Zaťaženie prútu

Zaťaženie prútu so zložkami stálou a premennou v kN/m. Je možné zvoliť z piatich rôznych druhov zaťaženia z menu. Druhy zaťaženia sú: rovnomerné, trojuholníkové s maximom v pravom alebo v ľavom konci prútu, symetrické trojuholníkové a symetrické parabolické. Môžete tiež v menu zvoliť smer pôsobenia zaťaženia kolmo na os prútu, zvisle alebo vodorovne. Zaťaženie pre statickú analýzu sa berie ako Cg x Fg + Cq x FQ, kde Cg a Cq sú súčinitele kombinácie zaťaženia. Predvolené hodnoty sú Cg = 1,35 a Cq = 1,50 (Eurokód 1, EC1).

Distribuované prútové hmoty

Distribuované hmoty jednotlivých prútov konštrukcie zodpovedajú stálemu alebo premennému zaťaženiu. Hmoty v dynamickej analýze sú stanovené ako Cg x Fg + Cq x FQ. Predvolené hodnoty sú Cg = 1,00 a Cq = 0,30 (Eurokód 1, EC1). Možno zvoliť zahrnutie vlastnej tiaže do hmôt.

Program FRAME2Dexpress - Výsledky statickej analýzy

Výsledky statickej analýzy

Premiestnenie uzlov.
Deformácie jednotlivých prútov.
Vnútorné sily v koncových uzloch prútov v globálnom a lokálnom súradnicovom systéme.
Vnútorné sily (ohybový moment, posúvajúca a normálová sila) po dĺžke každého prútu.
Diagramy deformácií.
Diagramy ohybových momentov, posúvajúcich a normálových síl.

Program FRAME2Dexpress - Diagramy vnútorných síl

Výsledky dynamickej analýzy

Vlastné frekvencie.
Diagramy vlastných tvarov.

Program FRAME2Dexpress - Online nápoveda

On line nápoveda a príručka pre užívateľov

Kompletná online nápoveda pomáha užívateľovi pri zadávaní požadovaných dát. Súčasťou programu je aj príručka pre užívateľov vo formátoch PDF a DOC.

Program FRAME2Dexpress - Inžinierske pomôcky

Inžinierske pomôcky

Jednoduché, často používané inžinierske nástroje zahŕňajú: prevod jednotiek, výpočty plôch rôznych obrazcov, prierezové charakteristiky.