BETONexpressBETONexpress

BETONexpress je program pre navrhovanie rôznych typov betónových konštrukcií. Dimenzovanie prebieha podľa Eurokódu 2 - STN EN 1992-1-1:2006, Navrhovanie betónových konštrukcií, Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy.

Czech RepublicČeská verzia

>>>Viac o BETONexpress

WOODexpressWOODexpress

WOODexpress je program pre navrhovanie drevených konštrukcií a striech podľa Eurokódu 5 - STN EN 1995-1-1:2008, Navrhovanie drevených konštrukcií, Všeobecne - Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy.

Czech RepublicČeská verzia

>>>Viac o WOODexpress

SteelSections EC3FRAME2Dexpress

Steel Sections EC3 slúži pre návrh oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3. Program je vytvorený vo forme tabuliek, ktoré obsahujú všetky najpoužívanejšie európske, národne aj mimoeurópske valcované otvorené profily, za tepla a za studena valcované uzatvorené profily a rúry. Hodnoty pre návrh zahŕňajú rozmery, prierezové charakteristiky, klasifikáciu, odolnosť prierezov a odolnosť prútov vrátane vplyvu vzperu a klopenia. Užívateľ môže zadávať tiež individuálne zvárané profily.

Czech RepublicČeská verzia

>>>Více o SteelSection EC3

FRAME2DexpressFRAME2Dexpress

FRAME2Dexpress je program pre statickú a dynamickú analýzu dvojrozmerných prútových konštrukcií.

Czech RepublicČeská verzia

>>>Viac o FRAME2Dexpress